Make an online Consultation »  
Synonyms of nirgundi - Vitex negundo Linn.

nirgundi :

nirgundi : Vitex negundo Linn.

Definition

सिन्दुवारः श्वेतपुष्पः सिन्दुकः सिन्दुवारकः | 
नीलपुष्पी तु निर्गुण्डी शेफाली सुवहा च सा ||९८|| 
सिन्दुकः स्मृतिदस्तिक्तः कषायः कटुको लघुः | 
केश्यो नेत्रहितो हन्ति शूलशोथाममारुतान् ||९९|| 
कृमिकुष्ठारुचिश्लेष्मज्वरान्नीलापि तद्विधा | 
सिन्दुवारदलं जन्तुवातश्लेष्महरं लघु ||१००|| 

Synonyms

Synonyms in Ayurveda: nirgundi, nirgudi, sinduvarak, shephali, suvaha, bhutkeshi, nilsinduk, pushpanilak, shitbhiru, vanak

सिन्दुवारः श्वेतपुष्पः सिन्दुकः सिन्दुवारकः | 
नीलपुष्पी तु निर्गुण्डी शेफाली सुवहा च सा ||९८|| 

Share on Facebook   Share on Twitter  

Kotakkal Ayurveda - Mother land of modern ayurveda