Make an online Consultation »  
Plants under Family: Combretaceae

Family: Combretaceae -

Combretaceae:

Medicinal plants under: Combretaceae

Sanskrit Name Botanical Name
Terminalia arjuna
Terminalia paniculata Roth.
Terminalia belerica Roxb.
Terminalia crenulata Roth
Anogeissus latifolia Wall.
Terminalia chebula Retz.
Terminalia catappa Linn.

Kotakkal Ayurveda - Mother land of modern ayurveda