Make an online Consultation »  
Synonyms of lashuna - Allum sativum Linn.

lashuna :

lashuna  : Allum sativum Linn.

Definition

लशुनस्तु रसोनः स्यादुग्रगन्धो महौषधम् | 
अरिष्टो म्लेच्छकन्दश्च यवनेष्टो रसोनकः ||१९०|| 
यदामृतं वैनतेयो जहार सुरसत्तमात् | 
तदा ततोऽपतद् बिन्दुः स रसोनोऽभवद् भुवि ||१९१|| 
पञ्चभिश्च रसैर्युक्तो रसेनाम्लेन वर्जितः | 
तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः ||१९२|| 
कटुकश्चापि मूलेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः ||१९३|| 
नाले कषाय उद्दिष्टो नालाग्रे लवणः स्मृतः | 
बीजे तु मधुरः प्रोक्तो रसस्तद्गुणवेदिभिः ||१९४|| 
रसोनो बृंहणो वृष्यः स्निग्धोष्णः पाचनः सरः | 
रसे पाके च कटुकस्तीक्ष्णो मधुरको मतः ||१९५|| 
भग्नसन्धानकृत्कण्ठ्यो गुरुः पित्तास्रवृद्धिदः | 
बलवर्णकरो मेधाहितो नेत्र्यो रसायनः ||१९६|| 
हृद्रोगजीर्णज्वरकुक्षिशूलविबन्धगुल्मारुचिकासशोफान् | 
दुर्नामकुष्ठानलसादजन्तुसमीरणश्वासकफांश्च हन्ति ||१९७|| 
मद्यं मांसं तथाऽम्लञ्च हितं लशुनसेविनाम् | 
व्यायाममातपं रोषमतिनीरं पयो गुडम् | 
रसोनमश्नन् पुरुषस्त्यजेदेतान् निरन्तरम् ||१९८|| 

Synonyms

Synonyms in Ayurveda: lashuna, rason, arishta, yavaneshta, mahaushadha, bhutaghna, ugragandha, amlakani, rasayanavara, jugupsita

1.       Rasona, Rasuna, Rasonaka, Lasunana  - Which is short of one taste(sour)

2.       Ugragandha - Having strong odour

3.       Mahoushadha  - Having great medicinal value

4.       Mlecchakanda , Yavaneshta  - A bulb liked by yavanas

5.       Mahakanda, Sthulakanda  - Having a big bulb

6.       Vatari  - Which alleviates vayu

7.       Dirghapatrakka, Pruthucchanda  - Having long thick leaves

8.       Sikhimula, Sikhakanda  - Having branched bulb

9.       Jugupsita  - Which is hated by saints


Share on Facebook   Share on Twitter  

Kotakkal Ayurveda - Mother land of modern ayurveda